Nov 09

Pieņemts Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns

Bez tēmas Komentāri ir izslēgtiPieņemts Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns

Laika posmā no 22.10.2015. līdz 02.11.2015. visas reģiona pašvaldības ir apstiprinājušas plānošanas dokumentu “Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021.”, kā arī 03.11.2015. to saskaņojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 28. un 29. punkta prasībām SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sniedz sekojošu informāciju:

 1. Plānošanas dokumenta nosaukums – Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021.
 2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs – SIA „Eiroprojekts”, juridiskā adrese Elizabetes 2-413, Rīga, LV-1010, tel. 67 320 203, http://www.eiroprojekts.lv/
 3. Ar dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, 2015.-2021., kā arī Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2021. Vides pārskatu iespējams iepazīties SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, iepriekš sazinoties pa tālruni 651-33917)  vai interneta portālā www.spaao.lv.
 4. Monitoringa ziņojums par izstrādāto Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, 2015.-2021. tiks sagatavots 2020.gadā.

Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns, 2015.-2021. – RAAP_2015_2021

Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna, 2015.-2021. ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats – SIVN vides pārskats

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums – VPVB_atzinums

Informatīvs ziņojums par pieņemto plānošanas dokumentu – Informatīvs ziņojums

Jūl 06

2009. gada septembrī tika uzsākta projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošana.

Projekta ietvaros:

–        uzbūvēts jauns, ES un LR normatīvo aktu prasībām atbilstošs sadzīves atkritumu poligons „Dziļā vāda” un kompostēšanas laukums Mežāres pagastā (Krustpils novads);

–        izveidota papildus infrastruktūra, kas nodrošinās poligona efektīvu darbību:

 • atkritumu šķirošanas stacija Jēkabpils pilsētā;
 • divas atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā;
 • kompostēšanas laukums Madonas novadā „Lindēs”;

–          iegādāta atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošā specializētā tehnika.

Pabeidzot Vidusdaugavas reģiona sadzīves  atkritumu apsaimniekošanas projektu ir izveidota videi draudzīga un ekonomiski efektīva sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma Vidusdaugavas reģionā.

Projekta realizācijas rezultātā ir sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi:

1)      Sadzīves atkritumu apglabāšana notiek atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Ir izbūvēta atkritumu šūna 6,4 ha platībā   Pie vidējā gada laikā apglabājamo atkritumu daudzuma 24 tūkst. tonnas gadā  atkritumu šūna kalpos 15 gadus.

2)      Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveide jaunajā poligonā nodrošina vides kvalitātes drošību (gruntsūdeņu un augsnes kvalitāte)

3)      Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide jaunajā poligonā samazinās „siltumnīcas efektu”, ko radīs poligons „Dziļā vāda” (gaisa kvalitāte)

4)      SA šķirošana 3 šķirošanas stacijās veicinās atkritumu materiālu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi, kas samazina apglabāto atkritumu daudzumu un paildzina atkritumu krātuves ekspluatācijas laiku.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pārklājuma līmenis 2013.gadā sasniegs 100% pilsētās un 80% lauku teritorijā (šobrīd 95% pilsētās un 60% lauku teritorijā).

Līguma kopējās izmaksas ir 14 059 445,52 lati, no tām 9 084 101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4 975 344,24 lati (t.sk. PVN 2 470 042,07 lati) tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis

Tālr.: 29284723

_______________________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS  ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jūn 28

Vidusdaugavas reģiona sadzīves

atkritumu apsaimniekošanas projekta mērķis ir izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā.

Projekta ietvaros ir  jāizveido divas  atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā un atkritumu šķirošanas staciju Jēkabpilī.

Tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā atkritumu šķirošanas-pārkraušanas  stacija  Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 9,  kuras  būvniecības laikā tika veikti sekojoši darbi:

iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 5500m2

apved grāvju drenāžas sistēmas rekonstrukcija

ārējā elektroapgāde, iesk. transformatora apakšstaciju un pieslēgumu elektrotīklam

lietus ūdens savākšanas sistēma

kontroles – reģistrācijas sistēma

ēka sarga/operatora un apkalpojošo darbinieku vajadzībām

atkritumu šķirošanas stacija

atkritumu pārkraušanas stacija

ugunsdrošības, zibens drošības sistēma

ūdensapgādes sistēma

sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma

iekšējā elektroapgāde un apgaismošana

žoga ierīkošana, iebraukšanas vārtu un automātisko barjeru uzstādīšana

vides monitoringa sistēmas ierīkošana

Atkritumu savākšanas operatori savāktos sadzīves atkritumus to izcelsmes vietās nogādās uz atkritumu pārkraušanas staciju, kur notiks atkritumu svēršana, uzskaite. Ar stacijā esošo traktortehniku atkritumi tiks pārkrauti  lielgabarīta konteineros un ar kravas mašīnu SCANIA pārvesti uz poligonu „Dziļā vāda”.

Šķirošanas stacijā no atkritumu savācējiem tiks pieņemti dalīti savāktie sadzīves atkritumi, kas angārā uz šķirošanas līnijas tiks sadalīts pa frakcijām un tālāk realizēts kā otrreizējā izejviela.

Atkritumu šķirošanas un dalītās vākšanas ieviešana sekmēs apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos.

Kopsavilkums par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide, 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas izveide, kā arī reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis – mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS  MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Mai 22

Projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves

atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārta Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde” ietvaros  veikta reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona un tā infrastruktūras pilnveidošana:

–          Izbūvēta saimnieciskā kanalizācijas no pārkraušanas – šķirošanas stacijas Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes  ielā Aizkrauklē;

–          Iegādāti SA konteineri poligona „Dziļā vāda”, kompostēšanas laukuma „Lindes” un pārkraušanas – šķirošanas staciju „Aizkraukle” un „Madona” saimnieciskās darbības nodrošināšanai, lielgabarīta konteineri lielgabarīta atkritumu pārvadāšanai no pārkraušanas – šķirošanas stacijām „Aizkraukle” un „Madona” uz poligonu.

Kopsavilkums par projektu:

Līguma kopējās izmaksas ir 34 357.81 lati, no tām 23 121,82 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 11 235,99 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta ieguvumi:

Izbūvējot saimniecisko kanalizāciju no pārkraušanas – šķirošanas stacijas Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē ir nodrošināta saimniecisku notekūdeņu novadīšana.

SA konteineru iegāde nodrošina poligona „Dziļā vāda”, kompostēšanas laukuma „Lindes” un pārkraušanas-šķirošanas staciju „Aizkraukle” un „Madona” saimnieciskas darbības procesu optimizāciju. Lielgabarīta konteineri tiks izmantoti lielgabarīta atkritumu pārvadāšanai no atkritumu pārkraušanas – šķirošanas stacijām „Aizkraukle” un „Madona” uz poligonu.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. II KĀRTA SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE ATKRITUMU PŠS AIZKRAUKLĒ LĪDZ KANALIZĀCIJAS KOLEKTORAM JAUNCELTNES IELĀ AIZKRAUKLĒ> SA KONTEINERU IEGĀDE” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Mar 22

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta mērķis ir izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā.

Viena no projekta komponentēm ir  izveidot divas  atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā un atkritumu šķirošanas staciju Jēkabpilī.

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas  stacija  Madonā, Augu ielā 29a  tika nodota ekspluatācijā 2012. gada martā, kuras  būvniecības laikā tika veikti sekojoši darbi:

iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 5600 m2

apved grāvju drenāžas sistēmas rekonstrukcija

ārējā elektroapgāde, iesk. transformatora apakšstaciju un pieslēgumu elektrotīklam

lietus ūdens savākšanas sistēma

kontroles  – reģistrācijas sistēma

ēka sarga/operatora un apkalpojošo darbinieku vajadzībām

atkritumu šķirošanas stacija

atkritumu pārkraušanas stacija (jauda 4000 t/gadā)

ugunsdrošības, zibens drošības sistēma

ūdensapgādes sistēma

sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēma

iekšējā elektroapgāde un  apgaismošana

žoga ierīkošana, iebraukšanas vārtu un automātisko barjeru uzstādīšana

vides monitoringa sistēmas ierīkošana

Atkritumu savākšanas operatori savāktos sadzīves atkritumus to izcelsmes vietās nogādās uz atkritumu pārkraušanas staciju, kur notiks atkritumu svēršana, uzskaite. Ar stacijā esošo traktortehniku atkritumi tiks pārkrauti  lielgabarīta konteineros un ar kravas mašīnu SCANIA pārvesti uz poligonu „Dziļā vāda”.

Šķirošanas stacijā no atkritumu savācējiem tiks pieņemti dalīti savāktie sadzīves atkritumi, kas angārā uz šķirošanas līnijas tiks sadalīts pa frakcijām un tālāk realizēts kā otrreizējā izejviela.

Atkritumu šķirošanas un dalītās vākšanas ieviešana sekmēs apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos.

Kopsavilkums par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide, 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas izveide, kā arī reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis – mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723


______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jan 04

Uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārta Saimnieciskāskanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde realizācija

2011. gada 16.decembrī, starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā atbildīgo iestādi, un SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, kā finansējuma saņēmēju, tika parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. II kārta Saimnieciskās kanalizācijas izbūve atkritumu PŠS Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē. SA konteineru iegāde” īstenošanu.

Poligona „Dziļā vāda”, kompostēšanas laukuma „Lindes” un pārkraušanas – šķirošanas staciju „Aizkraukle” un „Madona”, kuras ir atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sastāvdaļa un nodrošina poligona darbību, efektīvas darbības nodrošināšanai un saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildei nepieciešams izveidot saimniecisko notekūdeņu novadīšanu no pārkraušanas – šķirošanas stacijas „Aizkraukle” un nodrošināt nepārtrauktu un efektīvu sadzīves atkritumu pārvadāšanu no stacijām uz poligonu.

Minētā projekta ietvaros paredzēts  veikt reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona un tā infrastruktūras pilnveidošanu, kas iekļauj sekojošas aktivitātes:

–          saimnieciskās kanalizācijas izbūve no pārkraušanas – šķirošanas stacijas Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē;

–          SA konteineru iegāde poligona „Dziļā vāda”, kompostēšanas laukuma „Lindes” un pārkraušanas – šķirošanas staciju „Aizkraukle” un „Madona” saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Lielgabarīta konteineru iegāde lielgabarīta atkritumu pārvadāšanai no pārkraušanas – šķirošanas stacijām „Aizkraukle” un „Madona” uz poligonu.

SIA „Vidusdaugavas SPAAO valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis norāda, ka projekta īstenošana būtībā  ir turpinājums Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei.

Kopsavilkums par projektu:

Līguma kopējās izmaksas ir

34 357.81 lati, no tām 23 121,82 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 11 235,99 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi:

Izbūvējot saimniecisko kanalizāciju no pārkraušanas – šķirošanas stacijas Aizkrauklē līdz kanalizācijas kolektoram Jaunceltnes ielā Aizkrauklē tiks nodrošināta saimniecisku notekūdeņu novadīšana.

SA konteineru iegāde nodrošinās poligona „Dziļā vāda”, kompostēšanas laukuma „Lindes”

un pārkraušanas-šķirošanas staciju „Aizkraukle” un „Madona” saimnieciskas darbības procesu optimizāciju. Lielgabarīta konteineri tiks izmantoti lielgabarīta atkritumu pārvadāšanai no atkritumu pārkraušanas – šķirošanas stacijām „Aizkraukle” un „Madona” uz poligonu.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. II KĀRTA SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE ATKRITUMU PŠS AIZKRAUKLĒ LĪDZ KANALIZĀCIJAS KOLEKTORAM JAUNCELTNES IELĀ AIZKRAUKLĒ> SA KONTEINERU IEGĀDE” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dec 21

 

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta mērķis ir izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā.

Viena no projekta komponentēm ir  izveidot trīs atkritumu šķirošanas centrus attiecīgi Aizkrauklē, Jēkabpilī un Madonā.

Atkritumu šķirošanas stacija  Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 2b tika nodota ekspluatācijā 2011. gada decembrī, kuras  būvniecības laikā tika veikti sekojoši darbi:

–         pievadceļa izbūve;

–         iekšējie ceļi un laukumi ar asfaltbetona segumu;

–         apved grāvju drenāžas sistēmas rekonstrukcija;

–         ārējā elektroapgāde, ieskaitot transformatora apakšstaciju un pieslēgumu elektrotīklam;

–         lietus ūdens savākšanas sistēma;

–         kontroles – reģistrācijas sistēma;

–         ēka sarga/operatora un apkalpojošo darbinieku vajadzībām;

–         atkritumu šķirošanas stacija (jauda 6000 t/gadā);

–         ugunsdrošības, zibens drošības sistēma;

–         sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma;

–         ūdensapgādes sistēma;

–         iekšējā elektroapgāde un apgaismošana;

–         žoga ierīkošana, iebraukšanas vārtu un automātisko barjeru uzstādīšana;

–         vides monitoringa sistēmas ierīkošana.

Šķirošanas stacijā no atkritumu savācējiem tiks pieņemti dalīti savāktie sadzīves atkritumi, kas nonāks angārā uz šķirošanas līnijas, tiks sadalīts pa frakcijām un tālāk realizēts kā otrreizējā izejviela.

Paralēli ar 2012.gadu šķirošanas stacijas teritorijā sāks darboties EKO laukums, kurā no iedzīvotājiem tiks pieņemti šķirotie sadzīves atkritumi (polietilēna plēves, kartona iepakojums, makulatūra, stikla un PET pudeles)

Atkritumu šķirošanas un dalītās vākšanas ieviešana sekmēs apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos.

Kopsavilkums par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide, 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas  izveide, kā arī reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis – mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


Sep 26
Aizkrauklē top atkritumu šķirošanas — pārkraušanas stacija
 

 

 

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta ietvaros paredzēts izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā.

Jūnijā tika nodots ekspluatācijā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Dziļā vāda”, kas tika uzbūvēts Krustpils novada Mežāres pagastā. Vēl ir jāpabeidz poligona infrastruktūras objektu būvniecība.

Viena no ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” aktivitātēm ir šķirošanas-pārkraušanas stacijas būvniecība Aizkrauklē.

Projekta īstenotājs SIA „Vidusdaugavas SPAAO” šī objekta būvniecībai Aizkraukles KUK teritorijā Jaunceltnes ielā 9, Aizkrauklē nomā zemi 0,7 ha platībā. Būvdarbus veic SIA „CB” no Cēsīm. Darbi tika uzsākti jau vasarā, bet šobrīd ir pabeigta inženiertīklu izbūve un tiek veikti sagatavošanas darbi angāra konstrukciju uzstādīšanai.

“Parasti pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, bet mēs šoreiz  izvēlējāmies simboliski pabeigt pamatu blietēšanu,” stāsta SIA “Vidusdaugavas SPAOO” valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis.

Angārā tiks uzstādītas sadzīves atkritumu šķirojamā līnija un otrreiz izmantojamo izejvielu prese.

Šķirošanas-pārkraušanas stacijas būvniecības izmaksas kopā ar nepieciešamo aprīkojuma sastāda 1,6 milj. latu.

Kopsavilkums par projektu:

Projekta ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība (Krustpils novada Mežāres pagastā) , 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide (poligonā un Madonas novada Aronas pagastā)  un 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju (Aizkrauklē un Madonā) un 1 atkritumu šķirošanas stacijas (Jēkabpilī) izveide, kā arī tiks nodrošināta veicamo darbu būvuzraudzība. Plānots arī iegādāties izveidoto reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošo specializēto tehniku.

Projekta kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi  ir dabas piesārņošanas pārtraukšana, jo vecās izgāztuves, līdz ar poligona izveidi tiks likvidētas, un mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums  Tavā nākotnē

Jūn 21

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2011. gada 21.jūnijā

Atklāts sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Dziļā vāda”

 

17.jūnijā bija Krustpils novada Mežāres pagastā bija pulcējušies Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijas un pašvaldību pārstāvji, būvdarbu izpildītāji un nākamie poligona apsaimniekotāji, lai svinīgi atklātu pēdējo šādu būvi valstī.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis savā atklāšanas runā izteica gandarījumu, lai arī par diviem gadiem iekavēts, tomēr izdevies veiksmīgi pabeigt mūsdienu standartiem atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanu valstī. Visas pārējās izgāztuves līdz gada beigām būs jāslēdz un turpmāk visiem iedzīvotāju un uzņēmumu radītajiem atkritumiem jānonāk vienā no desmit poligoniem.  Tagad galvenais uzdevums būs mainīt iedzīvotāju domāšanu, lai atkritumi te nonāktu sašķiroti, līdz ar to videi draudzīgi.

SIA „Vidusdaugavas SPAAO valdes loceklis Jānis Daģis informē:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” apsaimniekos poligonu. Esam saņēmuši Valsts vides dienesta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniegti dokumenti licences saņemšanai sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonā, arī maksu par atkritumu noglabāšanu poligonā iesniegsim apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Sadarbībā ar pašvaldībām vēl ir daudz risināmu jautājumu. Ja mums izdosies jau augustā ievest poligonā pirmās kravas, tas būs lieliski.

Pašvaldību pārstāvji un viesi bija sarūpējuši dāvanas nākamajiem poligona apsaimniekotājiem. Viena no populārākajām dāvanām bija dažādi stādāmie augi, ko pavadīja vēlējumi, lai mēs visi dzīvotu sakoptā vidē.

Laba vēlējumi tika saņemti arī no poligona būvnieka – Konsorcija „CB, SCO un AP” un  būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības veicēja – SIA „LaKalme”.

Kopsavilkums par projektu:

Līguma ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide un 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas izveide, kā arī tiks nodrošināta veicamo darbu būvuzraudzība. Plānots arī iegādāties izveidoto reģiona atkritumu  apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās  izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi  ir dabas piesārņošanas pārtraukšana:

 • mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide;
 • veco izgāztuvju slēgšana, līdz ar poligona izveidi.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS  ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Mar 25

      Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2011. gada 21.martā

Par paveikto un vēl veicamo

Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētajā projektā

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts.

Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā”

 

Vidusaduagavas reģionā  tiek veidota videi draudzīga un ekonomiski efektīva sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma.

Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta  „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošanas rezultātā tiks izbūvēts jauns sadzīves atkritumu poligons Krustpils novada Mežāres pagastā un papildus infrastruktūras, kas nodrošinās tās efektīvu darbību, t.i. atkritumu šķirošanas stacijas Jēkabpils pilsētā, divas atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas – Aizkrauklē un Madonā un kompostēšanas laukums Madonas novadā „Lindēs”. Projekta ietvaros tiks iegādāta specializētā tehnika un aprīkojums poligona un atkritumu šķirošanas staciju darbības nodrošināšanai.

SIA „Vidusdaugavas SPAAO valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis informē par paveikto:

Projekts ir īstenots par 50%. Vistālāk esam tikuši sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā.

Atkritumu poligona „Dziļā vāda” izbūves darbi ir nonākuši nobeiguma stadijā. Ceļi un laukumi ir noasfaltēti, teritorija nožogota un ierīkots dzīvžogs, administrācijas ēka un garāžas var sākt darbu, atlikušie labiekārtošanas darbi tiks veikti pavasarī, kad nokusīs sniegs. Būvnieks ir sagatavojis poligona ekspluatācijas rokasgrāmatu, kas pašreiz iesniegta saskaņošanai.

Pašlaik notiek pēdējie darbi atkritumu glabāšanas šūnas izveidē. Šūnā ir izveidota infiltrāta drenāžas cauruļu sistēma un tagad tiek klāta kušņu jeb metāla izdedžu kārta, ko ved no „Liepājas metalurga”. Izdedži ir sevišķi ķīmiski noturīgi pret skābēm, tātad  infiltrāts nevarēs sabojāt kušņu kārtu. Pēc tam šūnā tiks ieklāta 0,5 m bieza smilšu kārta.

Par pārējiem projekta objektiem. Vistālāk ir atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Jēkabpilī. Te jau ir izbūvēt pievadceļi, ārējā lietus kanalizācija un ūdensvada sistēma, angāra karkass, kā arī izbūvēti pamati platformu svariem, jo sadzīves atkritumu uzskaitei katra krava tiks nosvērta.

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijai Madonā ir veikta esošo saimniecības ēku nojaukšana savilkti inženiertīkli, bet kompostēšanas laukumam „Lindēs” veikti zemes darbi un sagatavota pamatne-ievesta smilts, izbūvēts laukums un pamatnē ieklāts ģeotekstils.

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijai Aizkrauklē tiek izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts.

Pagājušā gada beigās tika izsludināts atkārtots konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam”. Piegādātāju piedāvājumi jau izvērtēti par trim iepirkuma priekšmeta daļām un tiks slēgti piegāžu līgumi.

Pašreiz strādājam pie dokumentu sagatavošanas A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, kā arī iespējamā pakalpojuma tarifa aprēķināšanas.

Kopsavilkums par projektu:

Līguma ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide un 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas izveide, kā arī tiks nodrošināta veicamo darbu būvuzraudzība. Plānots arī iegādāties izveidoto reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde.

Līguma kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi  ir dabas piesārņošanas pārtraukšana:

 • mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide;
 • veco izgāztuvju slēgšana, līdz ar poligona izveidi.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

   

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

preload preload preload