Mar 22

Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” realizācijas gaita

Būvdarbu līgums  Nr. Nr. 01/12-08 „Poligona “Dziļā vāda” un kompostēšanas laukuma būvniecība Jēkabpils rajona Mežāres pagastā” noslēgts  2009.gada 21.janvārī. Līguma izpildes sākuma datums tika noteikts 2009.gada 7.septemrī, plānotā izpilde – 22 kalendārie mēneši.
Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” un kompostēšanas laukuma projektēšanas-būvniecības līgumā ietverti:
1) Vispārīgie darbi:
* zemes darbi; apvedgrāvju sistēmas izveide;
* atkritumu noglabāšanas krātuve, izklāta ar necaurlaidīgu oderi;
* infiltrāta savākšanas sistēma, t.sk. uzglabāšanas iekārta; infiltrāta attīrīšanas iekārtas;
* iekšējie ceļi un laukumi, t.sk. asfaltēti pievedceļi;
* lietus ūdeņu savākšanas tīkls; kanalizācijas tīkls;
* ūdens apgādes sistēma, ieskaitot artēzisko aku; ugunsdzēsības baseini;
* teritorijas apgaismošana;
* kontroles- reģistrācijas sistēma;
* administrācijas ēka un garāža- darbnīca;
* ugunsdrošības signalizācijas un zibens novadīšanas sistēma;
* apgaismošanas signalizācijas sistēma;
* žogi, apzaļumošana, ainavas veidošana;
* atkritumu pieņemšanas laukums no iedzīvotājiem;
* transporta līdzekļu un konteineru mazgāšanas laukums;
* kompostēšanas laukums;
* lielgabarīta atkritumu uzglabāšanas laukums;
* augsnes uzglabāšanas vieta;
un citi ar poligonu būvniecību saistītie darbi.
2) nepieciešamā ārējā infrastruktūra:
* ārējā energoapgādes līnija;
* jauna pievedceļa izbūve;
* telefona līnijas izbūve;
* ārējās drenāžas sistēmas izveide/rekonstrukcija;
* vides monitoringa sistēmas ierīkošana.

Ir saņemti tehniskie noteikumi, tiek izgatavots tehniskais projekts, apstiprināts tehniskais projekts un saņemta būvatļauja pievadceļa būvniecībai un „0” cikla būvdarbiem, darbu veikšanas projekti tiek aktualizēti atbilstoši situācijai.
Būvdarbi ir uzsākti, objektu plānots nodot ekspluatācijā 2011.gada jūlijā. Lasīt vairāk »

preload preload preload