Nov 16

Par Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts.

Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā”

realizāciju

    Jau otro gada rit darbi pie Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošanas.

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta ietvaros paredzēts izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā. Projekts  paredz jauna reģionālā sadzīves atkritumu poligona būvniecību (Krustpils novada Mežāres pagastā) un papildus infrastruktūras izveidi, kas nodrošinās tās efektīvu darbību, t.i. vienas atkritumu šķirošanas stacijas (Jēkabpils pilsētā), divu atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju (Aizkrauklē un Madonā) un kompostēšanas laukuma (Madonas novadā „Lindēs”) izveidi. Plānota arī specializētās tehnikas un aprīkojuma iegāde poligona un atkritumu šķirošanas staciju darbības nodrošināšanai.

Būvniecības darbus uzticēts veikt Konsorcijam „CB, SCO un AP”, bet būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību – SIA „LaKalme”.

SIA „Vidusdaugavas SPAAO valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis informē par paveikto:

ü  Pirmajā  būvniecības līgumā „Poligona „Dziļā vāda” un kompostēšanas laukuma būvniecība Mežāres pagastā” darbi tika uzsākti 2009.gada 7.septembrī. Jau pabeigta teritorijas iekšējo ceļu un laukumu pamatnes un drenējošā slāņa izbūve, zemes darbi poligona krātuves teritorijā, poligona krātuves I un II sekcijas pamatnes sagatavošana, planēšana un aizsargvaļņu izbūve. Vēl atlikusi ģeosintētisko materiālu ieklāšana. Pašlaik darbi rit pie administratīvās ēkas iekšējo inženiertīklu izbūves, svaru platformas montāžas, ārējo inženierkomunikāciju izbūves un novadgrāvju tīrīšanas.

Līguma darbu pabeigšana paredzēta 2011.gada jūlijā.

ü  Otra būvniecības līguma „Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju būvniecība Aizkrauklē un Madonā,  atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Jēkabpilī un kompostēšanas laukuma būvniecība Madonā” darbi rit 4 objektos:

–          Madonas šķirošanas-pārkraušanas stacija – izstrādāts tehniskais projekts, nojauktas esošas saimniecības ēkas un angārs, veikta tehniskā projekta ekspertīze, pašreiz norit ārējo ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu izbūve;

–          Madonas kompostēšanas laukums – izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts, saņemta būvatļauja, notiek atkritumu pārstumšana, pamatnes izbūve un zemes darbi, lai izbūvētu kompostēšanas laukumu;

–          Jēkabpils šķirošanas stacija – pabeigta teritorijas sagatavošana, mobilizācija un zemes darbi, izbūvēti pamati, izbūvēts pievadceļš, kuram palicis uzklāt asfaltbetona segu. Objektā notiek ārējās lietus kanalizācijas un ūdensvada sistēmas izbūve, iekšējo ceļu un laukumu izbūve, angāra karkasa montāža.

–          Aizkraukles šķirošanas-pārkraušanas stacija – izstrādāts skiču projekts, notiek tehniskā projekta izstrāde.

Līguma darbu pabeigšana paredzēta 2011.gada septembrī.

ü  Izsludināts atkārtots konkurss „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam” Piegādātāju piedāvājumi tiek pieņemti līdz 2010.gada 25.novembrim.

Vides ministrijas eksperti ir izvērtējusi Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligona „Dziļā Vāda” būvniecības gaitu un atzinuši, ka līdz 2010.gada novembrim ir pabeigta lielākā daļa no poligona ierīkošanai nepieciešamajiem būvdarbiem, ir izsludinātas iepirkuma procedūras poligona darbībai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, kā arī poligona operators ir uzsācis nepieciešamās administratīvās procedūras A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai. Izvērtējot turpmāk veicamos pasākumus (piemēram, infiltrāta savākšanas sistēmas izbūve poligonā, pievedceļu būvniecība, poligona darbībai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma piegādes) un to realizācijas laika grafiku, prognozē, ka poligons tiks nodots ekspluatācijā 2011.gada maijā. Minētais termiņš ir pietiekams arī poligona darbībai nepieciešamās A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumu Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 68.3.punktu, izgāztuvi slēdz, ja beidzies atkritumu apglabāšanas atļaujas termiņš vai tā ir anulēta. Pašreiz sadzīves atkritumi Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā tiek apglabāti 20 izgāztuvēs, kuru darbībai izdoto atļauju termiņi beidzas 2010.gada 31.decembrī. Tomēr, tā kā sadzīves atkritumu poligons „Dziļā Vāda” tiks nodota ekspluatācijā 2011.gada maijā, ir nepieciešams nodrošināt Vidusdaugavas reģionā radīto sadzīves atkritumu apglabāšanu videi drošā veidā līdz brīdim, kad sadzīves atkritumus būs iespējams apglabāt poligonā. Tāpēc atbildīgās institūcijas šobrīd izvērtē, vai atsevišķu izgāztuvju darbībai būtu nepieciešams pagarināt atkritumu apglabāšanas atļaujas līdz 2011.gada maijam, kad tiks nodrošināta sadzīves atkritumu apglabāšana poligonā, vienlaikus sekojot līdzi, ka atļaujas netiek pagarinātas tādu izgāztuvju darbībai, kurās apglabā salīdzinoši nelielus sadzīves atkritumu apjomus. Kā otrs risinājums tiek izskatīta iespēja par attiecīgo sadzīves atkritumu apglabāšanu tuvāko atkritumu apsaimniekošanas reģionu poligonos.

                Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā slēgto izgāztuvju rekultivāciju nodrošina atbilstoši Darbības programmas “Infra­struktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.prioritātes “Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākuma “Vides aizsardzības infrastruktūra” 3.5.1.2.1.apakšaktivitātei “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” (turpmāk – aktivitāte). Informējam, ka ir izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta, kas notiek no 2010.gada 15.septembra līdz 2010.gada 15.novembrim, izgāztuvju rekultivācija turpināsies arī 2011.-2013.gadā. Tādejādi būs iespējams nodrošināt arī to Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģiona izgāztuvju rekultivāciju, kuras tiks slēgtas ar 2010.gada 31.decembri.

Kopsavilkums par projektu:

Līguma ietvaros paredzēts 1 sadzīves atkritumu poligona būvniecība, 2 atkritumu kompostēšanas laukumu izveide un 2 atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju un 1 atkritumu šķirošanas stacijas izveide, kā arī tiks nodrošināta veicamo darbu būvuzraudzība. Plānots arī iegādāties izveidoto reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošās tehnikas iegāde (atkritumu kompaktors, atkritumu savākšanas mašīnas u.c. specializētā tehnika).

Līguma kopējās izmaksas ir 14002768,84 lati, no tām 9084101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4918667,56 lati tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta mērķis un ieguvumi  ir dabas piesārņošanas pārtraukšana, jo vecās izgāztuves, līdz ar poligona izveidi tiks likvidētas, un mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.

Sīkākai informācijai:

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs,

Jānis Daģis

Tel: 29284723

 

______________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

preload preload preload