Mar 22

Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” realizācijas gaita

Būvdarbu līgums  Nr. Nr. 01/12-08 „Poligona “Dziļā vāda” un kompostēšanas laukuma būvniecība Jēkabpils rajona Mežāres pagastā” noslēgts  2009.gada 21.janvārī. Līguma izpildes sākuma datums tika noteikts 2009.gada 7.septemrī, plānotā izpilde – 22 kalendārie mēneši.
Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” un kompostēšanas laukuma projektēšanas-būvniecības līgumā ietverti:
1) Vispārīgie darbi:
* zemes darbi; apvedgrāvju sistēmas izveide;
* atkritumu noglabāšanas krātuve, izklāta ar necaurlaidīgu oderi;
* infiltrāta savākšanas sistēma, t.sk. uzglabāšanas iekārta; infiltrāta attīrīšanas iekārtas;
* iekšējie ceļi un laukumi, t.sk. asfaltēti pievedceļi;
* lietus ūdeņu savākšanas tīkls; kanalizācijas tīkls;
* ūdens apgādes sistēma, ieskaitot artēzisko aku; ugunsdzēsības baseini;
* teritorijas apgaismošana;
* kontroles- reģistrācijas sistēma;
* administrācijas ēka un garāža- darbnīca;
* ugunsdrošības signalizācijas un zibens novadīšanas sistēma;
* apgaismošanas signalizācijas sistēma;
* žogi, apzaļumošana, ainavas veidošana;
* atkritumu pieņemšanas laukums no iedzīvotājiem;
* transporta līdzekļu un konteineru mazgāšanas laukums;
* kompostēšanas laukums;
* lielgabarīta atkritumu uzglabāšanas laukums;
* augsnes uzglabāšanas vieta;
un citi ar poligonu būvniecību saistītie darbi.
2) nepieciešamā ārējā infrastruktūra:
* ārējā energoapgādes līnija;
* jauna pievedceļa izbūve;
* telefona līnijas izbūve;
* ārējās drenāžas sistēmas izveide/rekonstrukcija;
* vides monitoringa sistēmas ierīkošana.

Ir saņemti tehniskie noteikumi, tiek izgatavots tehniskais projekts, apstiprināts tehniskais projekts un saņemta būvatļauja pievadceļa būvniecībai un „0” cikla būvdarbiem, darbu veikšanas projekti tiek aktualizēti atbilstoši situācijai.
Būvdarbi ir uzsākti, objektu plānots nodot ekspluatācijā 2011.gada jūlijā.

Būvdarbu līgums  Nr.02/12-08 „Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas staciju būvniecība Aizkrauklē un Madonā, atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Jēkabpilī un kompostēšanas laukuma būvniecība Madonā” noslēgts  2009.gada 21.janvārī. Līguma izpildes sākuma datums tika noteikts 2009.gada 7.septemrī, plānotā izpilde – 24 kalendārie mēneši.

Līgums ietver sekojošu infrastruktūras elementu projektēšanu un būvdarbus:
* būvlaukuma sagatavošana, ieskaitot teritorijas vispārējo attīrīšanu no kokiem un krūmiem un veģetācijas slāņa, esošās ēkas demontāžu, slodzes izturīgu laukumu izveidi, pagaidu pievedceļu izbūvi un teritorijas iežogošanu;
* visu nepieciešamo zemes darbu veikšanu, lai sagatavotu objektu būvniecībai;
* nepieciešamo ārējo komunikāciju izveidi;
* visu nepieciešamo inženiertīklu izbūvi teritorijā;
* iekšējo ceļu un laukumu būvniecības darbi;
* visu nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu būvniecības darbi;
* visi ar projekta pabeigšanu saistītie darbi.

Turpinās darbs pie tehnisko noteikumu saņemšanas (vēl nav saņemti tehniskie noteikumi par Aizkraukles šķirošanas pārkraušanas stacijas būvniecību), tiek izstrādāts tehniskais projekts, apstiprināts tehniskais projekts  un saņemta būvatļauja esošo ēku nojaukšanas darbiem Madonā, Augu ielā 29 un būvdarbiem kompostēšanas laukumā „Lindēs”, Madonas novada Aronas pagastā.
Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar plānoto laika grafiku.

Piegāžu līgums „Piegādes poligonam, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām, kompostēšanas laukumiem Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā”
Iepirkuma komisija ir apstiprinājusi konkursa „Atkritumu apsaimniekošanas tehnikas piegāde Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionam” nolikumu. Izsludināts atklāts konkurss (id.Nr. SPAAO 01/2010/KF), piegādātāju piedāvājumi tiek pieņemti līdz 2010.gada 26.aprīlim.
Sadzīves un rūpniecisko atkritumu savākšanas, pārstrādes, kā arī noglabāšanas iekārtas Vidusdaugavas reģionā paredzēts izmantot visu veidu atkritumiem. Atkritumi tiks savākti pa visu reģionu un nogādāti uz atkritumu savākšanas un pārstrādes centriem Madonā, Jēkabpilī, kā arī Aizkrauklē.
Kopējais atkritumu savākšanas, transportēšanas, pārstrādes un noglabāšanas cikls darbosies sekojošā secībā:
1) jaukti atkritumi tiks savākti no klientiem to izcelsmes vietās un nogādāti savākšanas un pārstrādes centros;
2) savākšanas un pārstrādes centros tie tiks smalcināti un šķiroti;
3) sašķirotā veidā, kompostēšanai paredzētā frakcija, tiks pārstrādāta komposta masā.;
4) sašķirotā veidā, noglabāšanai paredzētā frakcija, tiks transportēta uz noglabāšanas poligonu;
5) poligona šūnā noglabātā atkritumu frakcija tiks kompresēta.
Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā iekļauts bijušais Aizkraukles rajons un Jēkabpils rajons, kā arī daļa Madonas rajona, tostarp astoņas pilsētas – Aizkraukle, Aknīste, Jaunjelgava, Jēkabpils, Pļaviņas, Madona, Varakļāni un Viesīte. Reģiona kopējā platība ir 8028 kvadrātkilometri jeb apmēram 12,4% no valsts kopējās teritorijas, un tas aptver vairāk kā 130 tūkst. iedzīvotāju.

Sīkākai informācijai:
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” Valdes priekšsēdētājs,
Jānis Daģis
Tel: 29284723

______________________________________________________________________________________
PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Leave a Reply

preload preload preload