Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi ar 01.02.2019.

Atkritumu veids Atkritumu kods Tarifs bez nodokļiem DRN* PVN 21% Tarifs kopā
EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t
APGLABĀŠANAI:
1 Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) 200301 32.16 43.00 15.78 90.94
2 Liela izmēra atkritumi 200307 32.16 43.00 15.78 90.94
3 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170904 32.16 43.00 15.78 90.94
4 Ielu tīrīšanas atkritumi 200303 32.16 43.00 15.78 90.94
5 Kurtuvju pelni (apglabāšanai) 190112     100101 32.16 43.00 15.78 90.94
6 Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) 200203 32.16 43.00 15.78 90.94
7 Azbestu saturoši būvniecības atkritumi 170605 32.16 55.00 18.30 105.46
IZMANTOŠANAI:
8 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 14.23 0.00 2.99 17.22
9 Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) 170504 14.23 0.00 2.99 17.22
10 Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 8.54 0.00 1.79 10.33
11 Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi 160103 107.33 0.00 22.54 129.87
12 Luminiscējošās dienas gaismas lampas 200121 540.00 0.00 113.40 653.40

*saskaņā ar 15.12.2016. pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi ar 01.01.2019.

Atkritumu veids Atkritumu kods Tarifs bez nodokļiem DRN* PVN 21% Tarifs kopā
EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t
APGLABĀŠANAI:
1 Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) 200301 32,16 43,00 15,78 90,94
2 Liela izmēra atkritumi 200307 32,16 43,00 15,78 90,94
3 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170904 24,60 43,00 14,20 81,80
4 Ielu tīrīšanas atkritumi 200303 32,16 43,00 15,78 90,94
5 Kurtuvju pelni (apglabāšanai) 190112  32,16 43,00 15,78 90,94
6 Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) 200203 32,16 43,00 15,78 90,94
7 Azbestu saturoši būvniecības atkritumi 170605 24,60 55,00 16,72 96,32
IZMANTOŠANAI:
8 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 14,23 0,00 2,99 17,22
9 Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) 170504 14,23 0,00 2,99 17,22
10 Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 8,54 0,00 1,79 10,33
11 Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi 160103 107,33 0,00 22,54 129,87

*saskaņā ar 15.12.2016. pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

Par atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” ar 2018.gada 1.jūniju ir uzsācis atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada teritorijā.

Īstenojot videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas politiku Jēkabpils novada teritorijā izveidoti atkritumu dalītās vākšanas punkti, kuros tiek vākti papīra, kartona, plastmasas, metāla atkritumi (tai skaitā izlietotais iepakojums):

1. Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, Brodi, Aldaunas iela 3
2. Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, Dunava
3. Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, Sudrabkalns
4. Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, Mežgale
5. Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, Leimaņi – tikai stikls
6. Jēkabpils novads, Kalna pagasts, Vidsala
7. Jēkabpils novads, Kalna pagasts, Dubulti
8. Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Rubeņi
9. Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Kaldabruņa
10. Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Slate
11. Jēkabpils novads, Zasas pagasts, Zasa, “Katlu māja”
12. Jēkabpils novads, Zasas pagasts, Zasa, Liepas
13. Jēkabpils novads, Dignājas pagasts, Vandāni
14. Jēkabpils novads, Dignājas pagasts, Dignājas skola

Aicinām Jēkabpils novada iedzīvotājus godprātīgi šķirot atkritumus, tā samazinot apglabājamo atkritumu apjomu un saudzējot dabu.

Par otrreiz izmantojamo būvniecības atkritumu pieņemšanu

Sakarā ar nepieciešamību izbūvēt laukumu atkritumu priekšapstrādes iekārtu novietošanai apglabāšanas šūnā, SA poligonā „Dziļā vāda” laika periodā no 2018.gada 1.maija līdz 31.maijam otrreiz izmantojamie būvniecības atkritumi tiek pieņemti bez maksas.

Otrreiz izmantojamo būvniecības atkritumu pieņemšanas noteikumi pielikumā.

NOTEIKUMI

Atbalstot lielo talku

Lielās Talkas norises dienā, 28.04.2018. SA poligons „Dziļā vāda” darbosies no 8:00 līdz 17:00. Lielās Talkas laikā savāktos atkritumus poligonā par īpašo tarifu varēs nogādāt līdz 3.maijam (ieskaitot) darba laikā no 8:00 līdz 17:00.

Lielās Talkas atkritumu nodošanai atkritumu poligonā „Dziļā vāda” jāievēro sekojoši nosacījumi:

–         Atkritumiem jābūt ievietotiem Lielās Talkas speciālajos maisos;

–         Maksa par Lielās talkas atkritumu pieņemšanu:

 • Poligonā:  Dabas resursu nodoklis EUR 35,00 par katru tonnu + PVN t.i. EUR 42,35 par tonnu
 • atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacijās Aizkrauklē un Madonā: Dabas resursu nodoklis   EUR 35,00 par katru tonnu + transportēšanas izmaksas līdz poligonam + PVN t.i. EUR 54,73 par tonnu

Nosacījumu neievērošanas gadījumā ievestajam atkritumu apjomam tiks noteikts atlīdzības apmērs atbilstoši spēkā esošajam tarifam EUR 81,26 par tonnu ( ar Dabas resursu nodokli un PVN).

Informācijai:

Poligona „Dziļā vāda” vadītājs J.Gramanis tālr. 28363313
Madonas atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas vadītājs G.Dzenis tālr.25425568
Aizkraukles atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas operators A.Keišs tālr. 26638223

Uzklausīšanas sanāksme par tarifa projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  informē, ka 2018.gada 27.februārī plkst.12.00 cieto sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” administrācijas ēkā, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, tiks rīkota uzklausīšanas sanāksme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidusdaugavas SPAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda” tarifu projektu.

Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifu, sniegt atbildes uz neskaidrajiem ar tarifu projektu saistītajiem jautājumiem un uzklausīt pakalpojuma lietotāju ieteikumus un priekšlikumus.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”,  reģ. Nr. 55403015551, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, 2017. gada 27. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā “Dziļā vāda” Mežāres pagasta, Krustpils novadā, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 32,16 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra (SPRK lēmums 23.11.2011).

Regulatorā iesniegtais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu veido:

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN):
Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t 

35,10

DRN starpības komponente, EUR/t 
pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

7,88

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

9,68

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

11,25

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t
pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

27,23

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

25,43

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

23,85

* atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs”

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t Laikposmā

27,23

35,00 62,23 01.01.2018 – 31.12.2018.

25,43

43,00 68,43

01.01.2019 – 31.12.2019.

23,85 50,00 73,85

no 01.01.2020.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un nepieciešamību ES Kohēzijas fonda projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA “Vidusdaugavas SPAAO” birojā, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar ekonomisti Janu Lužaiti, tālr. 26111876.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “”Vidusdaugavas SPAAO”, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV 5101, e-pasta adrese: spaao@spaao.lv, fakss 65133917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi ar 01.01.2018.

Atkritumu veids Atkritumu kods Tarifs bez nodokļiem DRN* PVN 21% Tarifs kopā
EUR EUR EUR EUR
APGLABĀŠANAI:
1 Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) 200301 32,16 35,00 14,10 81,26
2 Liela izmēra atkritumi 200307 32,16 35,00 14,10 81,26
3 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170904 24,60 35,00 12,52 72,12
4 Ielu tīrīšanas atkritumi 200303 32,16 35,00 14,10 81,26
5 Kurtuvju pelni (apglabāšanai) 190112     100101 32,16 35,00 14,10 81,26
6 Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) 200203 32,16 35,00 14,10 81,26
7 Azbestu saturoši būvniecības atkritumi 170605 24,60 50,00 15,67 90,27
IZMANTOŠANAI:
8 Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 14,23 0,00 2,99 17,22
9 Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) 170504 14,23 0,00 2,99 17,22
10 Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 8,54 0,00 1,79 10,33
11 Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi 160103 107,33 0,00 22,54 129,87

*saskaņā ar 15.12.2016. pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

Par nolietoto riepu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu

Ar 17.07.2017. noteikts sekojošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifs:

–          Nolietotām riepām (atkritumu kods 160103) – EUR 107,33 (viens simts septiņi eiro 33 centi) par tonnu.

Tarifā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Nolietotās riepas tiek pieņemtas par maksu:

–          Poligonā “Dziļā vāda” no fiziskām un juridiskām personām bez ierobežojuma;

–          Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijās Aizkrauklē un Madonā, šķirošanas stacijā Jēkabpilī no fiziskām personām viens riepu komplekts (ne vairāk kā 5 nolietotās riepas).

Atbalstot Lielo Talku

Lielās Talkas norises dienā, 22.04.2017. SA poligons „Dziļā vāda” darbosies no 8:00 līdz 17:00. Lielās Talkas laikā savāktos atkritumus poligonā par īpašo tarifu varēs nogādāt līdz 28.aprīlim (ieskaitot) darba laikā no 8:00 līdz 17:00.

Lielās Talkas atkritumu nodošanai atkritumu poligonā „Dziļā vāda” jāievēro sekojoši nosacījumi:

–         Atkritumiem jābūt ievietotiem Lielās Talkas speciālajos maisos;

–         Maksa par Lielās talkas atkritumu pieņemšanu:

 • Poligonā:  Dabas resursu nodoklis EUR 26,00 par katru tonnu + PVN t.i. EUR 30,25 par tonnu
 • atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacijās Aizkrauklē un Madonā: Dabas resursu nodoklis   EUR 25,00 par katru tonnu + transportēšanas izmaksas līdz poligonam + PVN t.i. EUR 42,63 par tonnu

Nosacījumu neievērošanas gadījumā ievestajam atkritumu apjomam tiks noteikts atlīdzības apmērs atbilstoši spēkā esošajam tarifam EUR 69,16 par tonnu ( ar Dabas resursu nodokli un PVN).

Informācijai:

Poligona „Dziļā vāda” vadītājs J.Gramanis tālr. 28363313
Madonas atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas vadītājs G.Dzenis tālr.25425568
Aizkraukles atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas vadītājs J.Daģis tālr. 29284723

Tiek pārtraukta nolietoto riepu pieņemšana

Sakarā ar nolietoto riepu pārstrādes uzņēmumu ierobežotajām jaudām, ar 01.04.2017. uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta nolietoto riepu pieņemšana:

 • pieņemšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” Mežāres pagastā, Krustpils novadā;
 • Atkritumu šķirošanas stacijā Zvaigžņu ielā 1B, Jēkabpilī;
 • Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacijā Jaunceltnes ielā 9B, Aizkrauklē;
 • Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacijā Augu ielā 29A, Madonā.

Par kurtuvju pelnu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu

Ar 20.03.2017. kurtuvju pelni SA poligonā “Dziļā vāda” tiek pieņemti apglabāšanai un tiek noteikts sekojošs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifs:

Atkritumu veids Atkritumu kods Cena  par tonnu DRN PVN 21% Kopā par tonnu
EUR EUR EUR EUR
1. Kurtuvju pelni (apglabāšanai) 190112  100101 32,16 25,00 12,00 69,16

Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi ar 01.01.2017.

Sakarā ar izdarītajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā ar 2017.gada 1.janvāri tiek noteikti sekojoši atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi:

Nr. p.k  

Atkritumu veids

 

 

Atkritumu kods

 

Cena EUR par tonnu

 

DRN*

 

PVN 21%

Kopā, EUR par tonnu

 

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) 200301 32,16 25,00 12,00 69,16
2. Liela izmēra atkritumi

 

200307 32,16 25,00 12,00 69,16
3. Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170904 24,60 25,00 10,42 60,02
4. Ielu tīrīšanas atkritumi

 

200303 32,16 25,00 12,00 69,16
5. Kurtuvju pelni (apglabāšanai) 190112 32,16 25,00 12,00 69,16
6. Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) 200203 32,16 25,00 12,00 69,16
7. Azbestu saturoši būvniecības atkritumi 170605 24,60 45,00 14,62 84,22
8. Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem 170107 14,23 2,99 17,22
9. Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) 170504 14,23 2,99 17,22
10. Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) 200201 8,54 1,79 10,33
11. Kurtuvju pelni

 

100101 8,54 1,79 10,33
12. Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi 160103 47,52 9,98 57,50

*saskaņā ar 15.12.2016. pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

Tiek uzsākta azbestu saturošu būvniecības atkritumu pieņemšana

Ar 01.11.2016. sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” tiek pieņemti apglabāšanai azbestu saturoši būvniecības atkritumi.

Samaksa par 1 tonnu nodoto azbestu saturošo būvniecības atkritumu:

 • Apglabāšanas tarifs EUR 24,60
 • Dabas resursu nodoklis EUR 35,57
 • PVN 21% EUR 12,64

KOPĀ                           EUR 72,81

Azbestu saturošiem būvniecības atkritumiem jābūt iepakotiem polipropilēna materiāla maisos (Big Bag) vai sakrautiem uz koka paletēm un iesaiņotiem iepakošanas plēvē (Stretch plēve).

Tālrunis informācijai – 25446901

Par nolietoto riepu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu

Ar 01.07.2016. noteikts sekojošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifs:

–          Nolietotām riepām (atkritumu kods 160103) – EUR 47,52 (četrdesmit septiņi eiro 52 centi) par tonnu.

Tarifā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Nolietotās riepas tiek pieņemtas:

–          Poligonā “Dziļā vāda” no fiziskām un juridiskām personām bez ierobežojuma;

–          Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijās Aizkrauklē un Madonā, šķirošanas stacijā Jēkabpilī no fiziskām personām vienu riepu komplektu (ne vairāk kā 5 nolietotās riepas).

Nolietoto riepu pieņemšana tiek pārtraukta

Sakarā ar nolietoto riepu pārstrādes uzņēmumu ierobežotajām jaudām, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” ar 01.04.2016. uz laiku pārtrauc nolietoto riepu pieņemšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” Mežāres pagastā, Krustpils novadā.

Atbalstot lielo talku

Lielās Talkas norises dienā, 23.04.2016. SA poligons „Dziļā vāda” darbosies no 8:00 līdz 17:00. Lielās Talkas laikā savāktos atkritumus poligonā par īpašo tarifu varēs nogādāt līdz 29.aprīlim (ieskaitot) darba laikā no 8:00 līdz 17:00.

Lielās Talkas atkritumu nodošanai atkritumu poligonā „Dziļā vāda” jāievēro sekojoši nosacījumi:

–         Atkritumiem jābūt ievietotiem Lielās Talkas speciālajos maisos;

–         Maksa par Lielās talkas atkritumu pieņemšanu:

 • Poligonā:  Dabas resursu nodoklis EUR 12,00 par katru tonnu + PVN t.i. EUR 14,52 par tonnu
 • atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacijās Aizkrauklē un Madonā: Dabas resursu nodoklis   EUR 12,00 par katru tonnu + transportēšanas izmaksas līdz poligonam + PVN t.i. EUR 26,90 par tonnu

Nosacījumu neievērošanas gadījumā ievestajam atkritumu apjomam tiks noteikts atlīdzības apmērs atbilstoši spēkā esošajam tarifam EUR 53,43 par tonnu ( ar Dabas resursu nodokli un PVN).

Informācijai:

Poligona „Dziļā vāda” vadītājs J.Gramanis tālr. 28363313
Madonas atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas vadītājs G.Dzenis tālr.25425568
Aizkraukles atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas vadītājs J.Daģis tālr. 29284723

Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.- 2021.gadam

Ir beigusies Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2021.gadam un tā  ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata sabiedriskās apspriešana.

Dokumentu sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 12.08.2015. līdz 22.09.2015.

Tika izvērtēti un iestrādāti plānā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie sabiedrības un iesaistīto institūciju izteiktie priekšlikumi un viedokļi.

Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāns 2015.-2021.gadam – RAAP_gala_versija_25_10_2015

Plāna projekta ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskats – SIVN vides pārskats_Vdaugava

Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2020.gadam sabiedrisko apspriešanu

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” informē par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2020.gadam un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

Sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 12.08.2015. līdz 22.09.2015. Dokumentu projekti apskatāmi zemāk.

Ar dokumentu var iepazīties arī SIA „Vidusdaugavas SPAAO” telpās darba dienās no 9.00 līdz 16.00. Dokumentu sabiedriskās apspriešanas laikā ierosinājumus lūdzam rakstiski sūtīt uz SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101 vai uz e-pastu: spaao@spaao.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks rīkota 07.09.2015. plkst. 14:00 SA poligona “Dziļā vāda” administratīvajā ēkā, Mežāres  pagasta Krustpils novadā.

Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāna, 2015.-2020. projekts – RAAP_10 08 2015_online

Plāna projekta ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats – SIVN vides pārskats_Vdaugava 10-08

Ar 2014.gada 1. janvāri noteikti sekojoši atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi:

Nr. p.k.  

Atkritumu veids

Cena, EUR par tonnu  

DRN

 

PVN, 21%

 

Kopā , EUR par tonnu

1. Nešķirotie sadzīves atkritumi 32,16 12,00 9,27 53,43
2. Lielā izmēra atkritumi 32,16 12,00 9,27 53,43
3. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (apglabāšanai) 24,60 21,34 9,65 55,59
4. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tālākai izmantošanai) 14,23 2,99 17,22
5. Kompostējamie dārzu un parku atkritumi 8,54 1,79 10,33
6. Nolietotās riepās u.c. gumijas izstrādājumi 14,23 2,99 17,22
7. Kurtuvju pelni 8,54 1,79 10,33

DARBA LAIKI
Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Dziļā vāda”

 • Pirmdien          8.00- 17.00
 • Otrdien            8.00- 17.00
 • Trešdien          8.00- 17.00
 • Ceturtdien       8.00- 17.00
 • Piektdien         8.00- 17.00

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijā Augu ielā 29a, Madonā

 • Pirmdien          8.00- 17.00
 • Otrdien            8.00- 17.00
 • Trešdien          8.00- 17.00
 • Ceturtdien       8.00- 17.00
 • Piektdien         8.00- 17.00

Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijā Jaunceltnes ielā 9b, Aizkrauklē

 • Pirmdien          8.00- 17.00
 • Otrdien            8.00- 17.00
 • Trešdien          8.00- 17.00
 • Ceturtdien       8.00- 17.00
 • Piektdien         8.00- 17.00

Atkritumu šķirošanas stacijā Zvaigžņu ielā 1b, Jēkabpilī

 • Pirmdien          8.30- 16.30
 • Trešdien          8.30- 16.30
 • Piektdien         8.30- 16.30

Svētku dienās – pēc atsevišķa rīkojuma.

Izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču pieņemšana

Nr. p.k.

Dalīto atkritumu savākšanas un šķirošanas vieta

Iepakojuma un videi kaitīgu preču atkritumu veids*

1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Dziļā vāda”, Mežāres pag., Krustpils nov. Visu veidu iepakojums, VKP un EEI
2. Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacija Madonā, Augu ielā 29a Visu veidu iepakojums, VKP un EEI
3. Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacija Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 9b Visu veidu iepakojums, VKP un EEI
4. Atkritumu šķirošanas stacijā

Jēkabpilī, Zvaigžņu ielā 1b

Visu veidu iepakojums, VKP un EEI
* VKP - Videi kaitīgās preces; EEI - elektriskās un elektroniskās iekārtas

Apstiprināts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome 2011.gada 23. novembrī apstiprināja SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Noteikts, ka tarifs būs 22,60 Ls/t  (bez dabas resursu nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa).

Paziņojums par tarifa projektu

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, vienotais reģistrācijas Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, 15.08.2011. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz poligona „Dziļā vāda” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta padomes lēmumu Nr.1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs(Ls/t bez PVN un dabas resursu nodokļa) Piedāvātais tarifs(Ls/t bez PVN un dabas resursu nodokļa) Tarifa palielinājums/samazinājums (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšana  poligonā „Dziļā vāda”” 24,31

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. Tarifs ir aprēķināts sakarā ar Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Dziļā vāda” darbības uzsākšanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par poligona „Dziļā vāda” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu  lietotājs var SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē) darba dienās no plkst. 9.00-16.00, iepriekš sazinoties ar SIA „VIdusdaugavas SPAAO” valdes locekli Jāni Daģi, tālr. 29284723, ekonomisti Janu Lužaiti tālr. 651-33917.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101, e-pasts: spaao@aizrp.lv un fakss 65133917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

SIA „Vidusdaugavas starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

rīko  Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

„Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā”

poligona „Dziļā vāda”

atklāšanas pasākumu

š.g. 17.jūnijā plkst. 11.00

SA poligonā „Dziļā vāda”

Mežāres pagasts, Krustpils novads

(šosejas A12 Jēkabpils-Rēzekne 18 km)

preload preload preload