Paziņojums par sadzīves atkritumu tarifa par atkritumu noglabāšanu poligonā un apsaimniekošanas maksas pieaugumu (papildināts 18.12.2020)
11Dec

Paziņojums par sadzīves atkritumu tarifa par atkritumu noglabāšanu poligonā un apsaimniekošanas maksas pieaugumu (papildināts 18.12.2020)

No 2021.gada 1.janvāra mainīsies tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda" un maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

2020. gada 23. novembrī Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Dabas resursu likumā, kas paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra no pašreizējiem 50 EUR/t (spēkā no 2020. gada 1. janvāra - 31. decembrim)  uz 65 EUR/t (laika periodam no 2021. gada 1. janvāra – 31. decembrim) tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Paredzams DRN likmes pieaugums arī turpmākajos gados: 2022. gadā – 80 EUR/t; 2023. gadā – 95 EUR/t.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai tika iesniegts jauns SIA "Vidusdaugavas SPAAO" tarifa projekts par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Atkritumu poligona "Dziļā Vāda" izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu paliek nemainīgas, taču sakarā ar likumā ietverto DRN likmes ikgadēju pieaugumu, poligona tarifs pieaugs proporcionāli DRN likmes pieaugumam. No 2021. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu "Dziļā vāda" poligonā būs jāmaksā 77,87 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums no 50,00 EUR/t uz 65,00 EUR/t.

2020. gada 18. decembrī SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda”) tarifi apstiprināti ar SPRK Lēmumu Nr. 174. Saistībā ar DRN likmes izmaiņām nākamgad sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifi pieaugs

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" pakalpojumu cenrādis no 01.01.2021.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:
1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

Mainoties DRN likmei un tarifam par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda", no 2021. gada 1. janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu SIA "Vidusdaugavas SPAAO" apkalpotajās pašvaldībās.

Sadzīves atkritumu poligonā "Dziļā vāda" SIA "Vidusdaugavas SPAAO" nogādā nešķirotos sadzīves atkritumus no Jēkabpils novada, Jaunjelgavas pilsētas un novada, Neretas novada iedzīvotājiem.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru no 2021. gada 1. janvāra būs:
 

Administratīvā teritorija Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, EUR/m3
2020. gadā 2021. gadā
Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN
Jēkabpils novads 17,39 3,65 21,04 18,38 3,86 22,24
Jaunjelgavas novads 16,36 3,44 19,80 17,35 3,64 20,99
Neretas novads 18,53 3,89 22,42 19,52 4,10 23,62

Lai samazinātu savas izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus šķirot atkritumus un izmantot SIA "Vidusdaugavas SPAAO" piedāvātās šķirošanas iespējas.

Esam atbildīgi pret dabu un vidi!
Dzīvojot dabai draudzīgi un šķirojot atkritumus, ietaupām gan naudu, ko ikdienā maksājam par sadzīves atkritumu izvešanu, gan dabas dotos resursus.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO"

Papildināts: 18.12.2020

Ieteikt citiem: