Informācija par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" 2022. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

            Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas ietvaros, SIA "Vidusdaugavas SPAAO"  apstiprināta un ieviesta Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika un Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politika.

            Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā"  9.punkta prasībām SIA "Vidusdaugavas SPAAO" informē, ka 2022. gadā ir veikti šādi pasākumi korupcijas riska novēršanai:

  • Darbinieki, veicot savus darba pienākumus, rīkojas atbilstoši SIA "Vidusdaugavas SPAAO" normatīvajiem dokumentiem un amata aprakstā noteiktajam tiesību apjomam, kas ierobežo darbinieku individuālu rīcības brīvību, ziņo par neētiskām darbībām, izsaka priekšlikumus to novēršanai.
  • Darbiniekiem pieejas tiesības informācijas sistēmām definētas atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem, kā arī nodrošināta darbiniekiem pieejamo informācijas sistēmu izmantošanas kontrole.
  • Jaunpieņemtie darbinieki, uzsākot darba attiecības, tiek iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem, Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politiku u.c.
  • Darbojas iepirkumu komisija, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu un izslēdzot iespējas pieņemt vienpersoniskus lēmumus.
  • Par veiktajām publisko iepirkumu procedūrām informācija tiek publicēta SIA "Vidusdaugavas SPAAO" tīmekļvietnē, Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.
  •  Aktuālā informācija tiek regulāri publiskota SIA "Vidusdaugavas SPAAO" tīmekļvietnē, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības caurskatāmību un atklātumu.