Uzsākta ES KF līdzfinansētā projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” realizācija

Uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” realizācija

2009. gada 21. augustā, starp Latvijas Republikas Vides ministriju, kā atbildīgo iestādi, un SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, kā finansējuma saņēmēju, tika parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošanu.

Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta ietvaros paredzēts izveidot videi draudzīgu un ekonomiski efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Vidusdaugavas reģionā. Projekts „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” paredz jauna reģionālā sadzīves atkritumu poligona būvniecību (Krustpils novada Mežāres pagastā) un papildus infrastruktūras izveidi, kas nodrošinās tās efektīvu darbību, t.i. vienas atkritumu šķirošanas stacijas (Jēkabpils pilsētā), divu atkritumu šķirošanas-pārkraušanas staciju (Aizkrauklē un Madonā) un kompostēšanas laukuma (Madonas novadā „Lindēs”) izveidi.

Līguma kopējās izmaksas ir 14 002 768,84 lati, no tām 9 084 101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4 918 667,56 lati (t.sk. PVN 2 430 232,61 lati) tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

Projekta rezultātā tiks sasniegti sekojoši vides kvalitātes uzlabojumi:
1)    Sadzīves atkritumu apglabāšana atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Vidējais gada laikā apglabāto atkritumu daudzums ir ~ 35 tūkst. tonnu. Sākotnēji tiks izbūvēta atkritumu šūna 10 gadu periodam, kuras platība būs 6,4 ha;
2)    Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveide jaunajā poligonā nodrošinās vides kvalitātes drošību (gruntsūdeņu un augsnes kvalitāte);
3)    Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide jaunajā poligonā samazinās „siltumnīcas efektu”, ko radīs poligons „Dziļā vāda” (gaisa kvalitāte);
4)    Sadzīves atkritumu šķirošana veicinās atkritumu materiālu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi, kas samazina apglabāto atkritumu daudzumu un paildzina atkritumu krātuves ekspluatācijas laiku;
5)    Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pārklājuma līmenis sasniegs 100% pilsētās un 80% lauku teritorijā.

Projekta aktivitātes:
•    Poligona “Dziļā vāda” un kompostēšanas laukuma būvniecība Jēkabpils rajona Mežāres pagastā – 1.būvdarbu līgums  noslēgts 21.01.2009. ar Konsorcijs „CB, SCO un AP”;
•    Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas staciju būvniecība Aizkrauklē un Madonā, atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Jēkabpilī un kompostēšanas laukuma būvniecība Madonā – 2.būvdarbu līgums  noslēgts 21.01.2009. ar Konsorcijs „CB, SCO un AP”;
•    Piegādes poligonam, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām, kompostēšanas laukumiem Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.
•    Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība –  Pakalpojumu līgums noslēgts 21.01.2009. ar SIA „LaKalme”.

Ieteikt citiem: