Realizēts ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētais projekts „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā”

2009. gada septembrī tika uzsākta projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagastā” īstenošana.

Projekta ietvaros:

–        uzbūvēts jauns, ES un LR normatīvo aktu prasībām atbilstošs sadzīves atkritumu poligons „Dziļā vāda” un kompostēšanas laukums Mežāres pagastā (Krustpils novads);

–        izveidota papildus infrastruktūra, kas nodrošinās poligona efektīvu darbību:

atkritumu šķirošanas stacija Jēkabpils pilsētā;

divas atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijas Aizkrauklē un Madonā;

kompostēšanas laukums Madonas novadā „Lindēs”;

–          iegādāta atkritumu apsaimniekošanas sistēmu apkalpojošā specializētā tehnika.

Pabeidzot Vidusdaugavas reģiona sadzīves  atkritumu apsaimniekošanas projektu ir izveidota videi draudzīga un ekonomiski efektīva sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma Vidusdaugavas reģionā.

Projekta realizācijas rezultātā ir sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi:

1)      Sadzīves atkritumu apglabāšana notiek atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Ir izbūvēta atkritumu šūna 6,4 ha platībā   Pie vidējā gada laikā apglabājamo atkritumu daudzuma 24 tūkst. tonnas gadā  atkritumu šūna kalpos 15 gadus.

2)      Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveide jaunajā poligonā nodrošina vides kvalitātes drošību (gruntsūdeņu un augsnes kvalitāte)

3)      Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide jaunajā poligonā samazinās „siltumnīcas efektu”, ko radīs poligons „Dziļā vāda” (gaisa kvalitāte)

4)      SA šķirošana 3 šķirošanas stacijās veicinās atkritumu materiālu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi, kas samazina apglabāto atkritumu daudzumu un paildzina atkritumu krātuves ekspluatācijas laiku.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pārklājuma līmenis 2013.gadā sasniegs 100% pilsētās un 80% lauku teritorijā (šobrīd 95% pilsētās un 60% lauku teritorijā).

Līguma kopējās izmaksas ir 14 059 445,52 lati, no tām 9 084 101,28 latus finansē Eiropas Savienība,  savukārt, 4 975 344,24 lati (t.sk. PVN 2 470 042,07 lati) tiek segti no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis

Tālr.: 29284723

_______________________________________________________________________________

PROJEKTU „VIDUSDAUGAVAS REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTS. SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA „DZIĻĀ VĀDA” BŪVNIECĪBA MEŽĀRES PAGASTĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS  ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „VIDUSDAUGAVAS SPAAO”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Ieteikt citiem: