SIA
29Okt

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" aicina negaidīt pēdējo brīdi un noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes pilsētā, Aknīstes pagastā, Asares pagastā, Gārsenes pagastā jau tagad!

2021. gadā 28.septembrī Jēkabpils novada pašvaldība pārslēdza jaunajā redakcijā 2018.gada 5.marta līgumu Nr. JNP/2-5/18/51 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā: Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts, ar SIA "Vidusdaugavas SPAAO", nosakot līguma darbības termiņu līdz 2025.gada 4.martam.

Visu nekustamo īpašumu īpašniekiem, pilnvarotajām personām, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem ir jānoslēdz līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Daudzdzīvokļu namos par līgumu noslēgšanu ir atbildīgi māju apsaimniekotāji.

Slēdzot līgumus, ir iespēja izvēlēties piemērotāko atkritumu konteineru un nepieciešamo izvešanas biežumu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu, bet ne retāk kā noteikts Jēkabpils novada domes 2017.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2017 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā" un Aknīstes novada domes 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā".

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" turpinās ar 2018.gada 1.jūniju uzsākto atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā: Ābeļu pagastā, Dignājas pagastā, Dunavas pagastā, Kalna pagastā, Leimaņu pagastā, Rubenes pagastā, Zasas pagastā, un ar 2021.gada 1.decembri uzsāks atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā: Aknīstes pilsētā, Aknīstes pagastā, Asares pagastā, Gārsenes pagastā, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

  • individuālajās dzīvojamās mājas - 1 reizi astoņās nedēļās (1 reizi 2 mēnešos);
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 reizi mēnesī;
  • nekustamie īpašumi (ēkas vai telpu grupas) ar galveno lietošanas veidu - komercdarbība - 1 reizi mēnesī.

Strauji tuvojas 2021.gada 1.decembris, kad atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes pilsētā, Aknīstes pagastā, Asares pagastā, Gārsenes pagastā pārņems SIA "Vidusdaugavas SPAAO". Klientu pieteikumu apstrāde, līgumu noslēgšana, izvešanas grafiku sagatavošana un maršruta plānošana ir laikietilpīgs process. Lai varētu nodrošināt maksimāli lielākam iedzīvotāju skaitam savlaicīgu atkritumu izvešanu un neveidotos pārtraukumi pakalpojumu saņemšanā, SIA "Vidusdaugavas SPAAO" aicina negaidīt pēdējo brīdi un jaunos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu noslēgt pēc iespējas ātrāk.

Ieteikt citiem: