Informācija par normatīvajos aktos nereglamentētajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām

Normatīvajos aktos nereglamentēto iepirkumu veiktas cenu aptaujas, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. punkta prasības.

Publikācijas datums un identifikācijas numurs Iepirkuma līguma priekšmets

PieteikumA iesniegšanas termiņš, laiks

pielikumi
Pašlaiks izsludināto cenu aptauju nav      

Sludinājumi tiek publicēti pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.