Iznomāšanai paredzētie un iznomātie objekti

Informācija tiek publiskota, lai izpildītu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otrās daļas prasības

Informācija par SIA "Vidusdaugavas SPAAO" iznomātajiem objektiem*
Nr. p. k. Nomas objekta veids Nekustamā īpašuma Nomnieks (ar norādi – fiziska vai juridiska persona. Juridiskai personai norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru) Nomas maksas apmērs bez PVN, EUR/m2 mēnesī Nomas līguma darbības termiņš
Adrese Kadastra numurs Platība, m2 Lietošanas mērķis
1. Nedzīvojamās telpas (dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacija) Augu iela 29A, Madona, Madonas nov., LV-4801

Kadastra Nr. 7001 001 1116 012  (šķirošanas angāra daļa)

Kadastra Nr. 7001 001 1116 013 (personāla telpa)

1300 m2 (šķirošanas angāra daļa),

38,80 m2 (personāla telpa),

1338,80 m2 (kopējā platība)
Saimnieciskās darbības veikšana - dalīti vākto atkritumu šķirošana Juridiska persona, SIA "Eco Baltia vide", Reģ.Nr.40003309841

1,38 EUR/m2 mēnesī

(1850,00 EUR mēnesī)

15.11.2019 – 31.12.2023 (ja puses neizsaka vēlmi lauzt līgumu, tad termiņš tiek pagarināts uz katru nākošo gadu)
2. Nedzīvojamās telpas (dalīti vākto atkritumu šķirošanas stacija) Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Kadastra Nr. 3201 001 0341 008 (šķirošanas angāra daļa)

Kadastra Nr. 3201 001 0341 007 (personāla telpa)

1350 m2 (šķirošanas angāra daļa),

38,10 m2 (personāla telpa),

1388,10 m2 (kopējā platība)
Saimnieciskās darbības veikšana - dalīti vākto atkritumu šķirošana Juridiska persona, SIA "Eco Baltia vide", Reģ.Nr.40003309841

1,40 EUR/m2 mēnesī

(1950,00 EUR mēnesī)

15.11.2019 – 31.12.2023 (ja puses neizsaka vēlmi lauzt līgumu, tad termiņš tiek pagarināts uz katru nākošo gadu)
3. Zemes gabals "Dziļā vāda", Mežāres pag., Jēkabpils nov. Kadastra Nr. 5676 008 0016 2000 m2
Saimnieciskās darbības veikšana - tehniskā apbūve, atkritumu pārstrādes ražotne pirolīzes iekārtā
Juridiska persona, SIA "ENETE", Reģ.Nr.40103181284

0,0208 EUR/m2 mēnesī

(41,67 EUR mēnesī)
14.05.2024 – 31.12.2029 (ja puses neizsaka vēlmi lauzt līgumu, tad termiņš tiek pagarināts uz katru nākošo gadu)

* Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.4 pantu informācija publiskojama 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas
Aktualizēts: 06.01.2021.

Informācija par SIA "Vidusdaugavas SPAAO" nomātajiem objektiem*
Nr. p. k. Nomas objekta veids Nekustamā īpašuma Iznomātājs (ar norādi – fiziska vai juridiska persona. Juridiskai personai norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru) Nomas maksas apmērs bez PVN, EUR/m2 mēnesī Nomas līguma darbības termiņš
Adrese Kadastra numurs Platība, m2 Lietošanas mērķis
1. Zemes gabals Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Kadastra Nr. 3201 001 0341 7244 m2 Šķiroto sadzīves atkritumu pāršķirošanas līnijas un pārkraušanas stacijas būvei Juridiska persona, SIA "Aizkraukles KUK", Reģ.Nr.48703000438 2,5% no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības (gadā) 25.02.2008 – 24.02.2030 (22 gadi)
2. Zemes gabals Zvaigžņu iela 1B, Jēkabpils, LV-5202 Kadastra Nr. 5601 001 3276 11463 m2
Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai, uzturēšanai un apsaimniekošanai
Juridiska persona, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ.Nr.90000024205

1,5% no VZD zemesgabala kadastrālās vērtības (gadā)

27.11.2009 – 27.11.2021 (termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts pēc pušu vienošanās)

Termiņš tika pagarināts līdz 31.12.2031 (11.01.2022 vienošanās pie Zemes nomas līguma)
3. Zemes gabals "Lindes", Aronas pag., Madonas nov., LV-4847 Kadastra Nr. 7042 010 0338 6027 m2 Nomnieka īpašumā esošo būvju  - asfaltētā laukuma, žoga un virsūdeņu uztveres akas uzturēšanai un apsaimniekošanai

Juridiska persona, Madonas novada pašvaldība Aronas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90000021016

1,5% no kadastrālās vērtības (gadā) 28.01.2013 – 31.12.2032
4. Zemes gabals Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Kadastra Nr. 3201 001 0330
Kadastra apzīmējums: 3201 001 0330 8002
1017 m2
Šķiroto sadzīves atkritumu pāršķirošanas līnijas un pārkraušanas stacijas darbībai
Juridiska persona, SIA "Aizkraukles KUK", Reģ.Nr.48703000438
2,5% no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības (gadā)
02.02.2017 – 31.12.2031
5. Zemes gabals Augu iela 29, Madona, Madonas nov., LV-4801

Kadastra Nr. 7066 001 0015
Kadastra Nr. 7001 001 1116

1025 m2
6873 m2

7898 m2 (kopējā platība)
Nešķirotu sadzīves atkritumu pārkraušanas, šķiroto sadzīves atkritumu pāršķirošanas līnijas un pārkraušanas stacijas saimnieciskās darbības nodrošināšanai
Juridiska persona,
SIA "Madonas namsaimnieks", Reģ.Nr.47103000233

1,5% no VZD noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības par zemes platību, kas ir funkcionāli nepieciešama ēkas uzturēšanai
(par 1800 m2 gadā)

8% no VZD noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības
(par  6098 m2 gadā)
06.03.2020 – 05.03.2030
6. Nedzīvojamās telpas (biroja telpas) Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202 Kadastra Nr. 5601 001 2761 001 (ēkas otrais stāvs)

14,00 m2 (biroja telpas),

8,50 m2 (biroja telpas),

3,00 m2 (koplietošanas telpas)

22,50 m2 (kopējā platība)
Saimnieciskās darbības nodrošināšanai - biroja telpas Juridiska persona, VAS "Latvijas Pasts", Reģ.Nr.40003052790

Par kopējo platību:
2,10 EUR/m2 mēnesī
(47,25 EUR mēnesī)

Par koplietošanas telpu nomu:
1,00 EUR/m2 mēnesī
(3,00 EUR mēnesī)

01.01.2021 – 31.12.2022 (pusēm vienojoties, termiņš var tikt pagarināts)

* Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.4 pantu informācija publiskojama 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas
Aktualizēts: 06.01.2021.