Sadzīves atkritumu izvešanas grafiki

Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika. Lūdzam turpmāk plānot atkritumu konteineru izvešanu attiecīgā mēneša noteiktajos datumos. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas centra tālruni – 28367235 vai rakstīt uz e-pastu: spaao@inbox.lv

JĒKABPILS NOVADS

Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts

Grafiks 2023 Ābeļu pagasts

Grafiks 2023 Digājas-Dunavas-Ābeļu (aiz Lašiem) pagasts

Grafiks 2023 Kalna-Leimaņu-Zasas-Rubenes pagasts

Aknīstes pilsēta un Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts

Grafiks 2023 Aknīstes pilsēta un Aknīstes pagasts

Grafiks 2023 Asares, Gārsenes pagasts

Viesītes pilsēta un Viesītes pagasts, Elkšņu pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts

Grafiks 2023 Viesītes pilsēta un Viesītes pagasts

Grafiks 2023 Elkšņu, Rites, Saukas pagasts

AIZKRAUKLES NOVADS
 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurš stājies spēkā 23.06.2020., ar 01.07.2021. Jaunjelgavas un Neretas novadi tiek iekļauti jaunizveidotajā Aizkraukles novadā.

  • Līdz 30.06.2021. JAUNJELGAVAS novads, ar 01.07.2021. AIZKRAUKLES novads
    Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jaunjelgavas pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts

Grafiks 2022 Jaunjelgavas pilsēta un Jaunjelgavas pagasts

Grafiks 2022 Staburaga pagasts

Grafiks 2022 Seces pagasts

Grafiks 2022 Daudzeses pagasts

Grafiks 2022 Sunākstes pagasts

Grafiks 2022 I Sērenes pagasts (līdz Sērenes centram)

Grafiks 2022 II Sērenes pagasts (Sērenes centrs un aiz centra līdz Jaunjelgavai)

  • Līdz 30.06.2021. NERETAS novads, ar 01.07.2021. AIZKRAUKLES novads
    Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Zalves pagasts

Grafiks 2023 Mazzalves, Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasti

Klientu ievērībai

Atkritumu izvešanas dienā (sākot no plkst. 08:00) konteineru vai marķēto maisu novietot blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU, un kuras segums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām.

Ja KLIENTS nenovieto konteineru vai marķēto maisu atbilstoši noteiktajām prasībām, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs sadzīves atkritumus neizvest. Šajā gadījumā samaksa par pakalpojumu tiks iekļauta rēķinā. Strīdus gadījumā par to, vai vieta ir pieejama, noteicošais ir PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA viedoklis.

KLIENTAM ir tiesības rakstiski vai telefoniski pieteikt papildu izvešanu ārpus grafika ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms konteinera izvešanas dienas.

KLIENTAM ir tiesības rakstiski vai telefoniski atteikt pakalpojumu ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms konteinera izvešanas dienas. Šajā gadījumā konteinera izvešana netiks veikta un samaksa netiks iekļauta rēķinā. KLIENTS ir tiesīgs izmantot augstāk minēto iespēju tikai gadījumā, ja pakalpojuma sniegšana notiek biežāk kā vienu reizi mēnesī.

Sadzīves atkritumu konteineros ievietotais atkritumu apjoms ir identisks konteineru tilpumam, ja konteinera vāks ir aizvērts. Sadzīves atkritumi, kas ievietoti PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nemarķētos atkritumu maisos un novietoti virs konteinera vai pie tā, tiek uzskatīti par sadzīves atkritumu papildu apjomu. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS savāc sadzīves atkritumu papildu apjomu, un par tā savākšanu tiek piemērots Līgumā noteiktais tarifs. Sadzīves atkritumu papildus apjoma fakts tiek foto fiksēts.

Īsziņu (SMS) apziņošanas modulis

Rūpējoties par klientu ērtībām, ir ieviesta īsziņu SMS atgādinājuma sistēma. Tie klienti, kuri jau līguma noslēgšanas brīdī norādīja telefona numuru saziņai, vismaz vienu darba dienu pirms konteinera izvešanas dienas saņem SMS atgādinājumu par to, ka notiks atkritumu izvešana.

Izmantot SMS apziņošanas moduli ir ērti, jo tiek veikta noteikta maršruta klientu apziņošana ar īsziņu palīdzību, ja maršruta izpilde tiek atlikta vai pārcelta uz citu dienu.

Kas jādara, lai pieslēgtu atgādinājuma SMS vai atteiktos no SMS paziņojumiem?

Par pieteikšanos/atteikšanos no SMS paziņojumiem sazinies ar mums pa tālr. 28367235 vai sūti uz e-pastu: spaao@inbox.lv sekojošu informāciju:

  • līguma numurs;
  • objekta adrese;
  • klienta vārds, uzvārds;
  • tālruņa numurs, uz kuru turpmāk sūtīt/nesūtīt atgādinājuma SMS par nešķirotu atkritumu izvešanu.

Atgādinājuma īsziņu saņemšana klientiem ir BEZ MAKSAS.

Seko pats izvešanas grafikam!

Reti, bet gadās traucējumi tīklā, kad SMS apstrāde var aizkavēties, tāpēc nepaļaujies tikai uz SMS, seko arī pats izvešanas grafikam!