Šķirotu atkritumu punkti un laukumi

Īstenojot videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas politiku, izveidoti atkritumu dalītās savākšanas punkti un šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kuros tiek vākti papīra, kartona, plastmasas, metāla atkritumi (tai skaitā izlietotais iepakojums) un citi atkritumu veidi.
Aicinām iedzīvotājus godprātīgi šķirot atkritumus, tā samazinot apglabājamo atkritumu apjomu un saudzējot dabu.

Tu vēlies šķirot atkritumus? Atrodi sev tuvāko šķirošanas vietu!

Sameklē savai dzīvesvietai tuvāko sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu:

Piekļuve savākšanas punktam neierobežotu laiku!

Šajos punktos visiem iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no vairāku veidu sašķirotajiem  atkritumiem. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm, uz kurām ir norādīti atkritumu veidi, kurus drīkst ievietot katrā no konteineriem. Uz doto brīdi šajos konteineros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam un metālam.

Sameklē savai dzīvesvietai tuvāko šķiroto atkritumu savākšanas laukumu:

Savākšanas laukumu darba laiks paredz apmeklētāju piekļuvi laukumam vismaz 20 stundas nedēļā, tajā skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz vienu darba dienu līdz plkst. 19.00.

Iedzīvotājiem ir iespējas izmantot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kur var nodot dažāda veida atkritumus bez maksas vai par maksu saskaņā ar aktuālajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumiem.

Atkritumu šķirošanas laukumus var izmantot arī tie iedzīvotāji, kuru dzīvesvietās nav pieejami šķirošanas konteineri.

Šķiroto atkritumu savākšanas punkti un laukumi piedāvā daudzus plusus, to skaitā iespēju samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un ietaupīt dabas resursus!

Plašāk par atkritumu dalītās vākšanas punktiem, atkritumu savākšanas laukumu adresēm un dažādu atkritumu ietekmi uz vidi un cilvēka veselību var iegūt informāciju atkritumu apsaimniekošanas vortālā www.atkritumi.lv (https://www.atkritumi.lv/lv/skirosana/)

Ko der zināt par šķirotu atkritumu punktiem un laukumiem?

ATKRITUMU SAVĀKŠANAS UN ŠĶIROŠANAS VIETAS, BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU KOMPOSTĒŠANAS VIETAS

 • Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts
  Savākšanas punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas. Savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, plastmasas, stikla un metālu atkritumu (tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu savākšanu. Vienā atkritumu konteinerā var vienlaikus savākt divu vai vairāku veidu dalīti savāktos sadzīves atkritumus. Piekļuve savākšanas punktam neierobežotu laiku.
 • Šķiroto atkritumu savākšanas laukums
  Savākšanas laukums ir speciāli aprīkota iežogota vieta, kur savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to turpmākās transportēšanas.
 • Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija
  Šķirošanas un pārkraušanas stacija ir speciāli aprīkota iežogota vieta savākto atkritumu šķirošanai, lai atlasītu materiālus, kas izmantojami sagatavošanai atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, vai pārkrautu atkritumus, kas paredzēti turpmākai transportēšanai.
  Šķirošanas un pārkraušanas stacijā var izvietot konteinerus atkritumu dalītai vākšanai, ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem.
 • Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukums
  Būvniecības atkritumu laukums ir speciāli aprīkota iežogota vieta tādu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai, kuri nav uzskatāmi par bīstamajiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, un uz kuriem attiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.
 • Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums / zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vieta
  Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai (bioloģiski noārdāmo atkritumu aeroba apstrāde atmosfēras skābekļa klātbūtnē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus) ierīko:
  1. bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumus;
  2. zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas.