Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu JĒKABPILS novada Aknīstes pilsētā, Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastos!
1Okt

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu JĒKABPILS novada Aknīstes pilsētā, Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastos!

Sākot ar 2021. gada 1. decembri, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā, Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastos nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nebūs spēkā.

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Līgumu slēgšana attālināti
  • aizpildīt atbilstošo pieteikumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam (ir atrodams SIA “Vidusdaugavas SPAAO” mājas lapā: http://www.spaao.lv/) un atsūtīt to aizpildītu uz e-pasta adresi: spaao@inbox.lv;
  • pieteikumus iespējams arī lejupielādēt, izprintēt un aizpildītus atsūtīt pa pastu uz adresi: SIA “Vidusdaugavas SPAAO” klientu apkalpošanas centram, Rīgas iela 210, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202;
  • aizpildīt pieteikumu vietējā pagasta pārvaldē.

Pēc pieteikuma apstrādes tiks sagatavots un uz klienta norādīto korespondences adresi nosūtīts līgums parakstīšanai. Ja klientam ir pieejams drošs elektroniskais paraksts, tad līgums tiks nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Līgumu slēgšana klātienē (klātienē klienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot epidemioloģiskās prasības)
  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5202. Pieteikt vizīti pa tālruni: 28367235.

Lūdzam izvērtēt klātienes apmeklējuma nepieciešamību un izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus!

 
Atkritumu konteineri un maisi

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” konteinerus pārņems no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja, iepriekš izmantotie konteineri paliek klientu lietošanā.
Mūsu klientiem tiek piedāvāta sadzīves atkritumu savākšana konteineros, kā arī īpaši marķētos 100 litru maisos.
Pakalpojuma sniedzējs piedāvā bezmaksas lietošanā konteinerus ar dažādiem tilpumiem.
Klientus lūdzam izmantot iespēju slēgt līgumu par marķētiem maisiem tikai gadījumā, ja piebraukšana pie īpašuma ir apgrūtināta. Marķēto maisu novietošanas vieta tiks saskaņota ar pakalpojuma sniedzēju.
Ja klients atkritumu savākšanai izmanto marķētos maisus, tad, slēdzot līgumu, veic priekšapmaksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, iegādājoties marķētos maisus sev nepieciešamā daudzumā (1 maisa cena ar PVN ir 2,23EUR).

Turpmāk iegādāties maisus varēs:
  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5202;
  • Aknīstes pilsētas administrācijas ēkā: Skolas ielā 7, Aknīstē, Jēkabpils nov., LV-5208;
  • Asares pagasta administrācijas ēkā: “Vecmuižā”, Asarē, Asares pag., Jēkabpils nov., LV-5210;
  • Gārsenes pagasta administrācijas ēkā: “Akācijās”, Gārsenē, Gārsenes pag., Jēkabpils nov., LV-5218
Atkritumu šķirošana

Novada iedzīvotājiem SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nodrošinās atkritumu šķirošanas iespējas. Bez papildu samaksas var izmantot Jēkabpils novada teritorijā izveidotus dalīto atkritumu savākšanas punktus. Par dalīto atkritumu savākšanas punktu izvietojumu var saņemt informāciju mājas lapā: http://www.spaao.lv/ un savā pagasta pārvaldē.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bez PVN 18,38 EUR/m3

Līguma darbības laikā izcenojumi var mainīties sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos vai ar Jēkabpils novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.

Ar aktuālo nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu un cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas tvertņu tilpumiem var iepazīties šeit

Pieteikuma aizpildīšana

Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ir tiesīgs slēgt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs, apsaimniekotājs vai tā pilnvarotā persona!

Ja  īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pārslēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un objektā (daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī) maksa par  atkritumu apsaimniekošanu tika rēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, tad, aizpildot pieteikumu, norādīt tikai deklarēto personu skaitu, bet tvertnes tilpumu un skaitu nenorādīt, jo tvertņu tilpumi un skaits pie katras daudzdzīvokļu mājas tiks saskaņoti ar mājas apsaimniekotāju un pašvaldību.

Individuālo māju īpašnieki aizpilda visu pieteikumā minēto informāciju.

Ja pieteikumā nav klienta esošās tvertnes nepieciešamā tilpuma vai izvešanas biežuma, tad nepieciešamo informāciju var norādīt jebkurā brīvā vietā uz pieteikuma veidlapas vai arī e-pasta vēstulē. 

Lejupielādējamie dokumenti:

 
Ieteikt citiem: